Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpracování osobních údajů - práva zaměstnanců

4.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

14.308
Zpracování osobních údajů – práva zaměstnanců

Ing. Růžena Klímová

Zaměstnanec (subjekt údajů) má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou založena na aktivitě subjektu údajů, patří právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má právo osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

 • účel zpracování,

 • kategorie dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to a správce je povinen opravu provést.

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na přenositelnost je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud o to požádá, právo, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 GDPR, musí být informace poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: