Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

1.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.16.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

Mgr. Matěj Daněk

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),

zastoupený ..............

vydává tento vnitřní předpis o provozování kamerového systému.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

a) Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance, pokud jsou u zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu, popř. pracují u zaměstnavatele jako dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce.

b) Všichni zaměstnanci musejí být seznámeni s tímto vnitřním předpisem před nástupem do práce. Na vyžádání mají právo přístupu k tomuto předpisu i další osoby, které zaznamená kamerový systém.

2. OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

a) V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen "nařízení"), informuje touto cestou zaměstnavatel zaměstnance o existenci a provozování kamerového systému v prostorách zaměstnavatele.

b) Zaměstnavatel monitoruje vymezené prostory na pracovišti z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců a dalších osob zdržujících se na pracovišti.

c) Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů tak je ochrana oprávněných zájmů zaměstnavatele a výše dalších uvedených osob (všeobecná ochrana jejich majetku a zdraví, ochrana před krádeží, před zneužitím majetku apod.), včetně vyhledání případného pachatele.

d) Záznam z kamerového systému není určen pro sledování zaměstnanců a nebude používán v pracovněprávní oblasti (nejedná se o sledování dle § 316 odst. 2 ZP). Tím není dotčeno, že ve výjimečných případech bude záznam použit i pro kontrolu plnění povinnosti zaměstnanců nepoužívat vybavení zaměstnavatele pro soukromé účely ve smyslu § 316 odst. 1 ZP.

e) Zaznamenané osoby mají právo požadovat od zaměstnavatele (správce osobních údajů) přístup k osobním údajům týkajícím se takových osob (subjektů údajů), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i další práva vyplývající z nařízení. Zaznamenané osoby mají i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Jednotlivé kamery jsou umístěné ve (vstupních prostorách/na recepci/ na chodbách atd.).
  2. Záznamy kamerového systému jsou zaměstnavatelem uchovávány po dobu ...... dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod. Tato doba může být přesáhnuta jen v případě, že by se záznam uchovával či předával při vyšetřování určitého incidentu.
  3. Kamerový systém je zaměstnavatelem využíván pouze ve veřejných prostorách zaměstnavatele. V místech, která jsou určena k soukromým účelům zaměstnanců (toalety, sprchy, prostory k převlékání) se tento kamerový systém nevyužívá. Použití kamerového systému na těchto místech je přísně zakázáno.
  4. Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému musí být chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.
  5. K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům je oprávněn pouze......... (manažer, vedoucí provozu atd.) s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze orgánům činným v trestním řízení, případně jiným státním (kontrolním) orgánům či institucím (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak). Zaměstnavatel nepředpokládá, že by se záznam z kamerového systému (jakékoliv osobní údaje) předávaly do třetích zemí mimo EU.
  6. O přístupu k záznamům kamerového systému je třeba pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
  7. Prostory, které jsou zaměstnavatelem monitorovány, musí být označeny zřetelným nápisem (informační cedulkou) umístěným před místem, které je snímáno kamerami.

4. ÚČINNOST

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem .......................

V ....................... dne .......................

..................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zástupce

Komentář:

Zdali bude provoz kamerového systému v konkrétním případě považován za zpracování osobních údajů či nikoliv, upřesňuje stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2006 - Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů.

1. Provozování kamerového systému JE považováno za zpracování osobních údajů, pokud:

  • je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů (tomu tak bývá

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: