Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.16.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

Mgr. Matěj Daněk

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený …………..

vydává tento vnitřní předpis o provozování kamerového systému.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

a) Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance, pokud jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, popř. pracují v ……… (označení zaměstnavatele) jako dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce.

b) Zaměstnanec nastupující do pracovního poměru musí být seznámen s tímto vnitřním předpisem před nástupem do práce.

2. OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

a) V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ”) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”), informuje touto cestou zaměstnavatel zaměstnance o existenci a provozování kamerového systému v prostorách zaměstnavatele.

b) Zaměstnavatel monitoruje vymezené prostory na pracovišti na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ, z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců.

c) Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů je ochrana práv a právem chráněných zájmů zaměstnavatele (všeobecná ochrana majetku zaměstnavatele, ochrana před krádeží, před zneužitím).

d) V souladu s článkem 13 odst. 1 písm. d) nařízení zaměstnavatel uvádí, že je zpracování nezbytné z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele, zaměstnanců a případně i dalších osob, respektive za účelem vyhledání případného pachatele (tj. zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele a dalších osob).

3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  1. Jednotlivé kamery jsou umístěné ve (vstupních prostorách/na recepci/ na chodbách atd.).
  2. Záznamy kamerového systému jsou zaměstnavatelem uchovávány po dobu …… dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod.
  3. Kamerový systém je zaměstnavatelem využíván pouze ve veřejných prostorách zaměstnavatele. V místech, která jsou určena k soukromým účelům zaměstnanců (toalety, sprchy, prostory k převlékání) se tento kamerový systém nevyužívá. Použití kamerového systému na těchto místech je přísně zakázáno.
  4. Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému musí být chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.
  5. K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům je oprávněn pouze……… (manažer, vedoucí provozu atd.) s tím, že záznam bude v případě incidentu předložen pouze orgánům činným v trestním řízení (nestanoví-li či neumožní-li příslušné právní předpisy jinak).
  6. O přístupu k záznamům kamerového systému je třeba pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
  7. Prostory, které jsou zaměstnavatelem monitorovány, musí být označeny zřetelným nápisem umístěným v monitorované místnosti nebo před ní.

4. ÚČINNOST

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem …………………..

V ………………….. dne …………………..

…………………………………………..

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zástupce

Komentář:

Zda-li bude provoz kamerového systému v konkrétním případě považován za zpracování osobních údajů či nikoliv, upřesňuje stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2006 - Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů.

1. Provozování kamerového systému JE považováno za zpracování osobních údajů, pokud:

  • je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů (tomu tak bývá vždy, pokud kamerový systém je vybaven záznamovým zařízením, které má za účel monitorovat činnost fyzických osob);

  • v záznamovém zařízení kamerového systému jsou uchovávány informace za účelem identifikace fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním (například k prokázání porušení právních předpisů zaměstnancem).

2. Provozování kamerového systému NENÍ považováno za zpracování osobních údajů, pokud tento kamerovým systém pracuje pouze v on-line režimu, aniž by z tohoto sledování byl pořizován záznam.

Upozorňujeme na účinnost nového Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) od 25. 5. 2018 (Nařízení (EU) 2016/679). Od stanoveného data je veškerá úprava problematiky zpracování osobních údajů regulována pouze

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: