Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Shromáždění osobních údajů zaměstnance

3.4.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Shromáždění osobních údajů zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Zaměstnavatel musí shromáždit osobní údaje v souladu s GDPR (příp. se zákonem o ochraně osobních údajů), které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy a s trváním pracovního poměru, respektive dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, a které zaměstnavatel nezbytně potřebuje k plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Před uzavřením pracovněprávního vztahu však musí mít písemný souhlas uchazeče o zaměstnání. Subjekt údajů (uchazeč o zaměstnání, respektive zaměstnanec) musí být budoucím zaměstnavatelem, respektive zaměstnavatelem informován o účelu zpracování osobních údajů a o právech a povinnostech zaměstnavatele při jejich zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR")


Já, níže podepsaný/á ...............................................
datum narození: .....................................................
adresa trvalého pobytu: ............................................
(dále jen "Subjekt údajů")


dávám společnosti


.................................................
se sídlem: ...................................
zapsané v obchodním rejstříku vedeném .......................................
(dále jen "Správce")

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, kvalifikační předpoklady, přehled dřívějších zaměstnání, rozsah a dobu výkonu práce v jednotlivých činnostech, výpis z trestního rejstříku, apod.) pro účely

účasti ve výběrovém řízení na pozici ......................nebo

při výběru uchazečů o zaměstnání na funkci ...........................

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má Subjekt údajů právo:
 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,

 • požádat o kopii těchto osobních údajů,

 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,

 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),

 • na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Subjektu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.)


Správce má/nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: ..........................................
Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, případně může podat žalobu u soudu.

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených. Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a zákonem na ochranu osobních údajů i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.


Datum: ............................................................


Subjekt údajů: (jméno a podpis)...............................  

Zaměstnavatel musí pro pracovněprávní účely shromáždit následující údaje:

 • jméno a příjmení, rodné příjmení a všechna předcházející příjmení,

 • akademický titul,

 • rodné číslo,

 • datum a místo narození,

 • trvalý pobyt zaměstnance, respektive kontaktní adresa,

 • státní občanství,

 • přehled o školním vzdělání (zaměstnanec musí předložit k nahlédnutí doklady o dosaženém vzdělání, zaměstnavatel si ve spise označí ověření příslušného vzdělání nebo si pořídí kopii do osobního spisu, na které však provede výmaz údajů, které se týkají klasifikace – hodnocení),

 • další znalosti zaměstnance (jazykové znalosti, řidičský průkaz, znalost práce na počítači, další speciální zkoušky),

 • přehled o předchozích zaměstnáních,

 • údaj o zdravotním postižení (viz např. § 80 a 81 ZZ)

 • další výdělečná činnost (v § 303 a 304 ZP je upravena výdělečná činnost zaměstnanců, která zahrnuje podnikatelskou činnost a závislou činnost),

 • údaje o srážkách ze mzdy (zaměstnavatel musí zajistit splnění povinností podle § 294 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a § 146 a násl. ZP),

 • údaj o skončení předchozího zaměstnání, pokud nové zaměstnání bezprostředně navazuje na předchozí zaměstnání a dochází-li ke změně zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce. Tento údaj je nutný pro správné stanovení nároku na dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část.

Osobní údaje získává zaměstnavatel zpravidla formou osobního dotazníku, jehož součástí může být i souhlas zaměstnance se zpracováním těch osobních údajů, které souhlasu podléhají.

Pokud je souhlas subjektu údajů se zpracováním

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: