Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti po ukončení kalendářního roku

1.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

13.1.3 Povinnosti po ukončení kalendářního roku

Ing. Růžena Klímová

Mzdový list

Jestliže jsou mzdy zpracovávány na počítači, mzdová účetní zpracovává roční mzdový list. V případě vedení tradičních mzdových listů je nutno doplnit údaje o zpracování ročního zúčtování daní (úhrn příjmů, úhrn pojistného, úhrn slev atd.), neboť roční zúčtování je od roku 2015 součástí mzdového listu. Archivační lhůta mzdových listů je 45 let, u poživatelů starobních důchodu činí jen 10 let po roce, jehož se mzdový list týká. Od 1. 7. 2012 je možné archivovat mzdový list v digitální formě.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Ve lhůtě 10 dnů od podání žádosti zaměstnance zaměstnavatel vystavuje doklad – "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění".

Jedná-li se dle § 6 odst. 4 ZDP u zaměstnance bez učiněného Prohlášení:

  • o příjem z dohody o provedení práce se započitatelným příjmem do částky zakládající účast na nemocenském pojištění (§ 7a ZNP) nebo

  • ostatní příjem v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění,

vystaví "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě ZDP a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů". Kopie dokladu archivuje mzdová účtárna.

Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů

Ve lhůtě do 8 dnů od podání žádosti vystavuje zaměstnanci potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo v kalendářním roce odvedeno pojistné na sociální zabezpečení. V potvrzení zaměstnavatel uvádí příslušný variabilní symbol, pro odvod pojistného na sociální zabezpečení.

Roční zúčtování

Zaměstnanec má právo požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování do 15. února každého roku. Zaměstnanec je povinen doložit doklady pro provedení ročního zúčtování do lhůty pro podání žádosti o roční zúčtování.

Na žádost zaměstnance mzdová účetní provádí do 31. března roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a nejpozději se zúčtováním mezd za březen vrací přeplatek daně, pokud byl vyšší než 50 Kč.

Vyúčtování zálohy daně

Plátce musí předložit místně příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní rok včetně všech čtyř příloh v listinné podobě, pokud je zaměstnavatel fyzickou osobou a počet zaměstnanců – daňových nerezidentů – v kalendářním roce nepřesáhl v úhrnu 10 osob, do 1. 3. následujícího roku.

Povinnost elektronického podání mají bez výjimky plátci, kteří jsou právnickou osobou a zaměstnavatelé – fyzické osoby, pokud počet zaměstnanců – daňových nerezidentů – v kalendářním roce přesáhl v úhrnu 10 osob. V elektronické podobě platí lhůta do 20. 3. následujícího kalendářního roku. Dobrovolně mohou podat Vyúčtování elektronicky všichni plátci, a to ve lhůtě do 20. 3. následujícího kalendářního roku.

Vyúčtování daně

Do 1. 4. následujícího kalendářního roku je nutné předložit místně příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob včetně přílohy, v níž se uvádí všechny opravy, které byly provedeny za příslušné zdaňovací období a týkaly se chyb ve sražené dani běžného roku zdaňovacího období. Opravy předcházejících roků je nutné provést formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období.

ELDP

Pokud zaměstnání trvalo k 31. prosinci roku, provádí se záznam do ELDP, nejpozději do

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: