Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

1.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2.3.1
Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s § 37 ZP a čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů podávám zaměstnanci tuto písemnou informaci:

Jméno zaměstnance .......................................

Název a sídlo zaměstnavatele (právnické osoby) nebo jméno a adresa zaměstnavatele (fyzické osoby) ..............................

Zaměstnanec vykonává práci ...............(uvést bližší označení druhu práce) v .......... (uvést bližší označení místa výkonu práce).

1. Zaměstnanec má právo na dovolenou v délce ..................... (lze uvést buď konkrétní délku dovolené, popřípadě způsob určování nároku na dovolenou, nebo odkázat na právní předpis - § 211 ZP a násl, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis).

2. V případě, že dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, výpovědní doba činí 2 měsíce (popřípadě uvést jinou délku výpovědní doby, byla-li sjednána). Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2 ZP [kdy platí zákaz výpovědi v ochranné době a výpověď byla dána zaměstnanci před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, takže dochází k přerušení běhu výpovědní doby s tím, že zbývající část výpovědní doby doběhne až po skončení ochranné doby, pokud zaměstnanec nesdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá], z § 54 písm. b) ZP [výpověď z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, daná zaměstnankyni před nástupem mateřské dovolené nebo zaměstnanci před nástupem rodičovské dovolené čerpané v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou tak, že by výpovědní doba měla uplynout v době této mateřské (rodičovské) dovolené, kdy výpovědní doba skončí současně s mateřskou (rodičovskou) dovolenou], z § 63 ZP [kdy pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů ode dne, kdy zaměstnavatel doručí příslušnému úřadu práce písemnou zprávu se stanovenými údaji, pokud zaměstnanec neprohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá (to se nevztahuje na případy hromadného propouštění, byl-li na zaměstnavatele prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání]. (údaj o výpovědních dobách lze uvést buď konkrétně, jak vyplývá z příslušných ustanovení zákoníku práce, nebo jen odkázat na právní předpis § 50 ZP a násl.).

3. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mzdu ............(uvést údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy).

4. Délka týdenní pracovní doby je stanovena na .............(uvést buď počet hodin - např. 40 hodin, nebo odkázat na právní předpis - § 79 ZP, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis) a pracovní doba je rozvržena ................. (uvést buď konkrétní rozvržení pracovní doby, nebo odkaz na právní předpis - § 81 až 87 ZP, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis).

5. Pracovní podmínky zaměstnanců upravuje kolektivní smlouva (kolektivní smlouvy) uzavřená mezi .......... a ............(uvést smluvní strany kolektivní smlouvy).

6. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci informace týkající se zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bez souhlasu zaměstnance

6.1 Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnance, které od zaměstnance získá v souvislosti s pracovněprávním vztahem, pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona, plnění závazků vplývajících z pracovněprávního vztahu a ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele (včetně např. účelu zpracování mezd nebo plateb sociálního pojištění), zejména osobní údaje obsažené ve smluvní dokumentaci, jíž byl založen pracovněprávní vztah a v osobním dotazníku odevzdaném zaměstnancem zaměstnavateli při uzavření pracovněprávního vztahu, popřípadě další osobní údaje, které v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnavatel o zaměstnanci získá nebo zaměstnavateli zaměstnanec kdykoliv později sám poskytne.

6.2 Zaměstnanec potvrzuje, že byl zaměstnavatelem seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů uvedených v bodě 6.1 je nezbytné k uzavření pracovněprávního vztahu, přičemž odepření poskytnutí těchto údajů může mít za následek neuzavření pracovněprávního vztahu.

6.3 Zaměstnanec bere na vědomí, že:

• ke zpracování osobních údajů zmíněných v bodě 6.1 (a pro tam uvedené účely) může zaměstnavatel využít třetí subjekty ("zpracovatele“). Zaměstnanec je oprávněn si vyžádat aktuální seznam zpracovatelů.

• osobní údaje zmíněné v bodě 6.1 mohou být v souvislosti s outsourcingem některých činností souvisejících s řízením lidských zdrojů zpracovávány [např. mateřskou společností zaměstnavatele] jak v zemích EU (či zemích zajišťujících dostatečnou bezpečnost osobních údajů), tak v jiných státech, tj. v zemích, jejichž zákonodárství dle předpisů EU nezaručuje obdobný standard ochrany osobních údajů, a proto jsou zabezpečení osobních údajů a práva zaměstnance týkající se ochrany osobních údajů zajištěna uzavřením smluv o zpracování nebo předání osobních údajů odpovídajících standardním smluvním doložkám vydaným Evropskou komisí. Další podrobnosti o tomto zpracování může zaměstnanec získat... (lze doplnit odkaz na interní směrnici anebo odkaz na webové stránky).

6.4 Zaměstnanec dále bere na vědomí, že

• za účelem (např. lze uvést evidence vstupu do budov, evidence pracovní doby a přístupu k tiskárnám) bude zaměstnavatel zpracovávat osobní údaje zaměstnance v rozsahu (uvést nezbytné údaje k předem stanovenému účelu, např. jméno, příjmení, ID zaměstnance, ID přístupové karty a fotografie zaměstnance na přístupové kartě);

• za účelem ochrany majetku a zdraví osob a také za účelem ochrany svých oprávněných zájmů bude zaměstnavatel zpracovávat (uvést údaje, jako např. obrazový záznam zpracovávaný prostřednictvím kamerového systému). Další podrobnosti o tomto zpracování může zaměstnanec získat (uvést dokument, který popisuje uvedené zpracování a kde je dostupný).

Zpracování osobních údajů se souhlasem zaměstnance

6.5 Zaměstnanec uděluje zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnance zvláště vyznačených v ..................... (uvést příslušný dokument, např. osobní dotazník) odevzdávaném zaměstnancem zaměstnavateli při vzniku pracovněprávního vztahu, tj. v rozsahu............. (uvést údaje, které jsou se souhlasem zaměstnance zpracovávány pro výslovně udělený účel, např. jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), a to za účelem .................... (uvést účely pro které budou údaje zpracovávány, např. zjednodušení kontaktu a usnadnění komunikace se zaměstnancem). V tomto ohledu zaměstnanec prohlašuje, že před poskytnutím kontaktních údajů své kontaktní osoby získal souhlas se zpracováním osobních údajů této osoby zaměstnavatelem pro daný účel.

6.6 Zaměstnanec uděluje zaměstnavateli souhlas s poskytnutím osobních údajů zaměstnance v rozsahu .......................... (uvést údaje, které jsou se souhlasem zaměstnance zpracovávány pro výslovně udělený účel, např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo) poskytovatelům dalších služeb jako ................ (uvést např. zpracování zaměstnaneckých výhod, pojištění, preventivní zdravotní péče, jsou-li tyto služby zaměstnanci poskytovány).

6.7 Odepření poskytnutí údajů uvedených v bodě 6.5 a 6.6 nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáváním třetím osobám může mít za následek znesnadnění komunikace se zaměstnancem nebo jeho kontaktní osobou (v případě mimořádných událostí), případně omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných zaměstnavatelem či třetími osobami ve prospěch zaměstnance.

6.8 Zaměstnanec dále souhlasí s tím, že

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: