Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

89/1995 Sb., Zákon o státní statistické službě, ve znění účinném k 1.4.2023

  • A
  • A
č. 89/1995 Sb., Zákon o státní statistické službě, ve znění účinném k 1.4.2023
ZÁKON
ze dne 20. dubna 1995
o státní statistické službě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 9a a mění § 19a odst. 3
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 12a a § 21a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Státní statistická služba
(1) Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. Její součástí je též zajišťování srovnatelnosti statistických informací a plnění závazků z mezinárodních smluv v oblasti statistiky, kterými je Česká republika vázána.
(2) Součástí státní statistické služby není shromažďování nebo vyžadování informací a podkladů prováděné na základě zvláštních zákonů1) k jiným než statistickým účelům.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) individuálním údajem údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické účely podle tohoto zákona,
b) důvěrným statistickým údajem takový údaj, který umožňuje přímou nebo nepřímou identifikaci jednotlivé právnické osoby nebo který je osobním údajem fyzické osoby podle zvláštního zákona,2a)
c) anonymním údajem takový individuální údaj, který buď v původním tvaru nebo ani po provedeném zpracování neumožňuje přímou, popřípadě nepřímou identifikaci jednotlivé právnické nebo fyzické osoby,
d) přímou identifikací identifikace jednotlivé právnické nebo fyzické osoby na základě jakéhokoliv identifikátoru, který lze použít bez nutnosti vynaložit ke zjištění identity dané osoby nepřiměřeného času a úsilí,
e) nepřímou identifikací možnost odvodit totožnost jednotlivé právnické nebo fyzické osoby jiným způsobem než způsobem uvedeným v písmenu d),
f) statistickou informací informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického charakteru, která vznikla agregací individuálních údajů,
g) statistickým účelem užití pro číselný, slovní nebo grafický popis hromadných jevů a procesů ve společnosti, národním hospodářství a životním prostředí pomocí statistických informací,
h) statistickým zjišťováním získávání individuálních údajů od zpravodajských jednotek pro statistické účely podle tohoto zákona,
i) zpravodajskou jednotkou právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba, od nichž se požaduje poskytnutí individuálních údajů ve statistickém zjišťování podle tohoto zákona,
j) zpravodajskou povinností povinnost zpravodajských jednotek poskytnout požadované individuální statistické údaje včas, úplně, správně a pravdivě pro statistická zjišťování, uvedená v programu statistických zjišťování,
k) ekonomickým subjektem každá právnická osoba, organizační složka státu, která je účetní jednotkou2c) , podílový fond, a dále fyzická osoba, která má podle zvláštního právního předpisu postavení podnikatele,2)
l) identifikačním číslem osoby (dále jen „identifikační číslo”) číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu,
m) identifikačním číslem provozovny číselný kód, který slouží k identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem,
n) identifikačním kódem
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: