Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

603/2006 Sb., Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění účinném k 1.1.2011

  • A
  • A
č. 603/2006 Sb., Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění účinném k 1.1.2011
[zrušeno č. 194/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2006
o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
241/2007 Sb.
(k 1.10.2007)
mění § 16
356/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9; ruší § 10 až § 14, § 16 a přílohy č. 1 až 10
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) informace, které obsahuje výroční zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví1) , a podrobnosti o struktuře této zprávy2) (§ 3 až 6),
b) informace, které obsahuje pololetní zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, a podrobnosti o struktuře této zprávy2) (§ 7),
c) informace, které o své činnosti na území České republiky poskytuje zahraniční standardní fond a zahraniční speciální fond, a podrobnosti o jejich struktuře (§ 8),
d) údaje, které obsahuje informace o struktuře majetku fondu kolektivního investování podle § 88 odst. 1 písm. c) a odstavce 2 zákona, a podrobnosti o její struktuře (§ 9),
 
e) způsob uveřejňování zpráv a informací uvedených v písmenech a) až d)3) (§ 17).
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) rozhodným obdobím účetní období, za které je vypracována výroční zpráva, nebo prvních šest měsíců účetního období, za které je vypracována pololetní zpráva,
 
b) popisnou částí ty informace, které se neuvádějí ve formě výkazů ,
c) osobou personálně propojenou právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je fyzická osoba, která je současně členem představenstva nebo dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuristou investiční společnosti nebo investičního fondu, který plní informační povinnost podle této vyhlášky,
d) portfolio manažerem zaměstnanec pověřený obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování nebo majetku zákazníka,
e) spřízněnou osobou
1. investiční společnost obhospodařující speciální fond nemovitostí,
2. depozitář speciálního fondu nemovitostí,
3. každý fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, která obhospodařuje speciální fond nemovitostí,
4. znalec, který prováděl nebo provádí ocenění nemovitostí v majetku nebo nabývaných do majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti, na které nabyl nebo nabývá speciální fond nemovitostí účast,
5. podílník speciálního fondu nemovitostí, který vlastní alespoň 10 % z celkového počtu vydaných podílových listů speciálního fondu nemovitostí. Za podílové listy podílníka se považují i podílové listy v majetku vedoucí osoby4) , ovládající osoby5) , dceřiné společnosti a většinového společníka6) podílníka, je-li právnickou osobou,
6. vedoucí osoba, ovládající osoba, dceřiná společnost a většinový společník každé z osob uvedených v bodech 1 až 4,
7. auditor nebo auditorská společnost, kteří ověřují účetní závěrku speciálního fondu nemovitostí,
8. člen výboru odborníků, nebo
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: