Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

5/2020 F.z., Pokyn č. GFŘ-D-44: k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

  • A
  • A
5/2020 F.z., Pokyn č. GFŘ-D-44: k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
POKYN č. GFŘ-D-44
k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
 
Generální finanční ředitelství
 
Lazarská15/7, 117 22 Praha 1
 
 
Č. j. 18787/20/7700-10123
[oblast úpravy] Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč v souvislosti s mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci České republiky přijatými k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „mimořádná opatření”).
[druh příslušenství daně] Tento pokyn se vztahuje na úroky z prodlení podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád”) a úroky z posečkané částky dle § 157 odst. 2 daňového řádu na všech druzích daně a na pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”).
[období] Tento pokyn se vztahuje na případy, kdy vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení a následné podání souvisejícího kontrolního hlášení nastalo v době od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.
[prominutí úroku] Při vzniku úroku ve výše uvedených případech může daňový subjekt požádat o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky podle § 259 a násl. daňového řádu v souladu s Pokynem č. GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně (dále jen „Pokyn-D-21”), jehož znění lze nalézt ve Finančním zpravodaji č. 2/2015 či na webových stránkách Finanční správy České republiky.
[prominutí pokuty] Při vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč ve výše uvedených případech může daňový subjekt požádat o prominutí pokuty podle § 101k zákona o DPH v souladu s Pokynem č. GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dále jen „Pokyn na pokuty”), jehož znění lze nalézt ve Finančním zpravodaji č. 8/2019 či na webových stránkách Finanční správy České republiky.
Posuzování prominutí úroku nebo pokuty za nepodání kontrolního hlášení probíhá následujícím způsobem:
[závažné porušení daňových nebo účetních předpisů] Správce daně prověří, zda u daňového subjektu nenastaly okolnosti závažného porušení daňových nebo účetních předpisů podle § 259c odst. 2 daňového řádu, pro které by bylo nutné žádost bez dalšího zamítnout. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů je uvedena v čl. III. 2. A. Pokynu-D-21 a v čl. II. 2. A. Pokynu na pokuty.
[ospravedlnitelný důvod prodlení] Pro možnost prominout úroky z prodlení nebo úroky z posečkané částky musí být naplněn některý z ospravedlnitelných důvodů prodlení, jak to vyžaduje § 259b odst. 2 daňového řádu.
[ospravedlnitelný důvod u pokuty] Pro možnost prominout pokutu za nepodání
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: