Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

361/2003 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění účinném k 1.1.2025

  • A
  • A
č. 361/2003 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 23. září 2003
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 1 odst. 2 ruší slova „Ministerstva financí”
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění slova v § 43 odst. 2 písm. e), v § 103 odst. 1 a 2, v § 130 odst. 1 písm. g)
586/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 13 odst. 1 ruší písm. f), mění slova v odst. 3
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, odsouvá účinnost o jeden rok
169/2005 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 83 odst. 3 vkládá věty, nové přechodné ustanovení
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 86 mění odstavec 3
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v 13 odst. 1 písm. g), § 25 odst. 1 písm. b), § 32 odst. 1 písm. b), v § 42 odst. 2 a 3 nahrazuje slova
530/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 87 novelizačních bodů včetně příloh, též stanoví počátek účinnosti na 1.1.2007
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 70, § 78, § 130, § 160 a vkládá nový § 164a
531/2006 Sb.
(k 7.12.2006)
ruší v § 115 odst. 2 a 4 a přílohu č. 2
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 124 odst. 5, nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 124 odst. 5
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 124 odst. 5 písm. a) a § 163 odst. 1; vkládá v § 124 odst. 12 a 13
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 103, § 160 a § 163
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 124 odst. 5 písm. a)
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 1 odst. 1 a 2, § 2 odst. 2, § 7 odst. 5, § 11 odst. 3, § 17 odst. 2, § 20 odst. 5, § 24, § 27, § 86 odst. 3 písm. a), § 186 odst. 9, § 187; vkládá nový § 20a; nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 15 odst. 1, § 42 odst. 1 písm. h), § 71 odst. 1, § 77 odst. 11 písm. k), § 79 odst. 1, § 80 odst. 3 a 4, § 84 odst. 2, § 91 písm. e)
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 160, § 163 odst. 1, § 167 odst. 3
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 124 odst. 13
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 175 odst. 1
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 130 odst. 1 písm. a)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 13 odst. 1 písm. f), § 42 odst. 1 písm. k), § 173, § 201; ruší § 204 a § 205
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 16 odst. 2, § 51 odst. 3, § 186, § 209; vkládá nový § 189a
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 130 odst. 1 písm. a)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 175 odst. 1
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 66 odst. 3 a 5 a § 78 odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 14, § 40, § 45, § 50, § 124, § 186, § 189 a § 190; nová přechodná ustanovení
247/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění; nové přechodné ustanovení
247/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 120 odst. 3
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 66 odst. 3 a 5 a § 78 odst. 2
181/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 103; nové přechodné ustanovení
nález ÚS
235/2018 Sb.
(k 1.7.2019)
ruší ustanovení § 48 odst. 2
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 124 odst. 5 písm. a)
163/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 13, § 42, § 48, § 113, § 115, § 171, § 186; vkládá § 122a a § 204; nová přechodná ustanovení
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
mění § 29 odst. 1 písm. b) bod 1
330/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 66, § 70 a § 71
363/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 84 odst. 2 a 3
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 138 odst. 5
172/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění § 190; nové přechodné ustanovení
281/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 16, § 77, § 82, § 85, § 171; nové přechodné ustanovení; vkládá v části páté hlavu VI; nové přechodné ustanovení
29/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 167
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy a rozsah působnosti
(1)  Tento zákon upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu (dále jen „příslušník”), jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby (dále jen „služební vztahy”). Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.
(2)  V čele Policie České republiky je policejní prezident, Hasičského záchranného sboru České republiky je generální ředitel, Celní správy České republiky je generální ředitel Generálního ředitelství cel, Vězeňské služby České republiky je generální ředitel, Generální inspekce bezpečnostních sborů je ředitel, Bezpečnostní informační služby je ředitel a Úřadu pro zahraniční styky a informace je ředitel (dále jen „ředitel bezpečnostního sboru”). Funkční období ředitele bezpečnostního sboru trvá 5 let. Tatáž osoba nemůže být ustanovena na služební místo ředitele bezpečnostního sboru více než dvakrát za sebou.
(3)  Příslušník je ve služebním poměru k České republice. Práva a povinnosti České republiky vůči příslušníkovi plní příslušný bezpečnostní sbor.
(4)  Výkonem služby se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  úkony a činnosti realizující oprávnění a povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími působnost bezpečnostních sborů,
b)  soustřeďování, vyhodnocování a evidování informací a údajů potřebných pro výkon služby, včetně činnosti v operačních a informačních střediscích,
c)  řízení výkonu služby,
d)  činnost ve vzdělávacích, technických a účelových zařízeních, která pro výkon služby zabezpečují přípravu příslušníků a výzkumné, technické a další podmínky, a to v rozsahu stanoveném ředitelem bezpečnostního sboru, a
e)  plnění úkolů Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace (dále jen „zpravodajská služba”).
§ 2
Pravomoc jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru
(1)  Ve věcech služebního poměru příslušníků jedná a rozhoduje jménem státu ředitel bezpečnostního sboru, není-li dále stanoveno jinak. V rozsahu jím stanoveném jedná a rozhoduje též vedoucí organizační části bezpečnostního sboru1) .
(2)  Ve věcech služebního poměru ředitele bezpečnostního sboru jedná a rozhoduje jménem státu ministr, jemuž je ředitel bezpečnostního sboru odpovědný za činnost bezpečnostního sboru nebo z výkonu funkce podle zvláštního právního předpisu2) , ve věcech služebního poměru ředitele Bezpečnostní informační služby jedná a rozhoduje vládou určený člen vlády, nestanoví-li zvláštní právní předpis3) jinak, a ve věcech služebního poměru ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů jedná a rozhoduje předseda vlády (dále jen „nadřízený ředitele bezpečnostního sboru”).
(3)  Ve věcech služebního poměru příslušníků zařazených ve škole nebo školském zařízení (dále jen „škola”), které nejsou organizační částí bezpečnostního sboru, jedná a rozhoduje nadřízený
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: