Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění účinném k 1.7.2024

  • A
  • A
č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 65 písm. j) a § 66 písm. d)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 22 odst. 3
368/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
vkládá novou část čtvrtou
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 25 novelizačních bodů
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7 odst. 1 a § 25 odst. 1
287/2018 Sb.
(k 1.2.2019)
mění § 118g odst. 2
33/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 38 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 7, § 34, § 65, § 65a, § 65g, § 118a; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 34, § 65a, § 65d, § 65e, § 68, § 82; vkládá § 125a
37/2021 Sb.
(k 1.6.2021)
ruší část pátou a mění § 65e
37/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
pozbývají platnosti ustanovení § 65e odst. 8 až 10
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 66 písm. c)
416/2022 Sb.
(k 15.1.2023)
mění § 2, § 3a, § 8, § 13, § 18, § 27, § 30, § 48, § 51, § 65e, § 75, § 83a; nová přechodná ustanovení
416/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 2, § 22, § 66, § 90; vkládá § 108a
416/2022 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 2, § 25, § 29, § 31, § 32, § 33, § 35, § 36, § 37, § 69, § 75, § 112; vkládá § 34a, § 38a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY
§ 1
Veřejné rejstříky
(1)  Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík”) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.
(2)  Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen „zapsaná osoba”).
(3)  Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.
(4)  Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud (dále jen „rejstříkový soud”).
§ 2
Rejstříkový soud
(1)  Rejstříkový soud vede pro každou zapsanou osobu, odštěpný závod jejího obchodního závodu (dále jen „závod”), závod zahraniční osoby nebo její odštěpný závod a pobočný spolek nebo jinou obdobnou organizační jednotku zahraničního spolku vyvíjejícího činnost na území České republiky a organizační složku zahraniční nadace, nadačního fondu, ústavu nebo jim strukturou a funkcemi podobné osoby řídící se právem jiného státu vyvíjející činnost na území České republiky zvláštní vložku. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin.
(2)  Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz (dále jen „zápis”), jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě (dále jen „listina”) do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu.
(3)  Rejstříkový soud oznámí zveřejňované údaje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu také příslušnému správci daně z příjmů, orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu, příslušnému živnostenskému úřadu a orgánu, který vydal jiné podnikatelské oprávnění.
(4)  Rozsah a způsob zveřejnění zápisu a způsob zveřejnění listin ve sbírce listin upraví vláda nařízením.
Princip formální publicity
§ 3
(1)  Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis.
(2)  O skutečnostech zapsaných do veřejného rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 1997 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovávány v elektronické podobě; to neplatí, jde-li o spolkový rejstřík.
(3)  O skutečnostech zapsaných do spolkového rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 2017 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovány v elektronické podobě.
§ 3a
Jde-li o společnost s ručením omezeným, akciovou společnost nebo závod a odštěpný závod zahraniční kapitálové společnosti20) zapsané podle § 50, údaje zapsané v obchodním rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin uveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejní rejstříkový soud
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: