Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

251/2016 Sb., Zákon o některých přestupcích, ve znění účinném k 1.2.2022

  • A
  • A
č. 251/2016 Sb., Zákon o některých přestupcích, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 15. června 2016
o některých přestupcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
178/2018 Sb.
(k 16.8.2018)
vkládá nový § 5a
327/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 12
417/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 5 a § 7
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně druhu a výše správních trestů, které lze za jejich spáchání uložit.
§ 2
Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně zhotoví reprodukci ceniny nebo neoprávněně zhotoví anebo uvede do oběhu předmět, který by mohl být zaměněn s ceninou, nebo si takový předmět neoprávněně nechá zhotovit anebo jej neoprávněně užije.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně
a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,
b) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,
c) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní anebo poruší úřední uzávěru nebo úřední značku,
d) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku anebo pozmění její obsah,
e) podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení,
f) jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí,
g) neoprávněně vystupuje jako úřední osoba, nebo
h) nedodrží omezující opatření uložené v řízení o přestupku.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,
b) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,
c) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní anebo poruší úřední uzávěru nebo úřední značku,
d) zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku anebo pozmění její obsah,
e) podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení, nebo
f) jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. c) nebo d) anebo odstavce 3 písm. c) nebo d),
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), e), f), g) nebo h) anebo odstavce 3 písm. a), e) nebo f), nebo
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. b).
§ 3
Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží jiný zákonem chráněný symbol než státní symbol České republiky.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží jiný zákonem chráněný symbol než státní symbol
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: