Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně, ve znění účinném k 1.7.2023

  • A
  • A
č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně, ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. prosince 1985
o požární ochraně
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
163/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění, doplňuje nové § 57b a 57c
71/2000 Sb.
(k 3.4.2000)
mění § 32 odst. 1 písm. c)
237/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění - celkem 109 novelizačních bodů, též ruší oddíl třetí části druhé, část třetí, § 94, § 96 a 101a
ÚZ 67/2001 Sb.
 
 
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, též ruší § 28 a vkládá § 89a (17 novelizačních bodů)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 90 nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 24 ruší slova v odst. 2 a vkládá odst. 3; mění § 31 odst. 3, § 95 a § 99, nová přechodná ustanovení
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 77 odst. 2
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 20 odst. 1 písm. a), § 85 písm. a)
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění v § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) a c)
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 31
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 82, § 83 a § 84
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 29 odst. 1 písm. f), § 30 písm. d) a § 97
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 31 odst. 2, § 36 odst. 3, § 76 odst. 1 písm. i) a § 76 odst. 7
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
229/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění, celkem 14 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7, § 24, § 31, § 32 a § 95
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění; nová přechodná ustanovení
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 17 odst. 3 písm. a) a § 78 odst. 1 písm. f)
415/2021 Sb.
(k 1.12.2021)
mění § 26, § 31, § 95, § 99, § 101; vkládá § 8, § 9 a v části druhé oddíl třetí
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 8 a § 31
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.
(2)  Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.
ČÁST PRVNÍ
POVINNOSTI MINISTERSTEV A JINÝCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ, PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY
Oddíl první
Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů a fyzických osob
§ 2
Obecná ustanovení
(1)  Ministerstva a jiné státní orgány a právnické osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby”) zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany (dále jen „předpisy o požární ochraně”) jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.
(2)  Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.
§ 3
Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů
(1)  Ministerstva a jiné státní orgány v rozsahu své působnosti spolupracují s Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo”) při zpracovávání koncepce rozvoje požární ochrany a ve vztahu k právnickým osobám, které řídí, plní další úkoly na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona.
(2)  Ministerstva a jiné státní orgány plní obdobně povinnosti uložené jinak tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.
§ 4
Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
(1)  Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií
a)  bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b)  se zvýšeným požárním
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: