Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

1/2019 F.z., Pokyn GFŘ-D-38: pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

  • A
  • A
1/2019 F.z., Pokyn GFŘ-D-38: pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Pokyn č. GFŘ-D-38
pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Čl. I
 
Generální finanční ředitelství
 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
 
 
Č.j.: 74816/18/7500-30091
1.  Pokyn stanoví obecné principy, podle nichž orgány Finanční správy ČR (dále jen „OFS”) postupují při stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně v částce, ve které byla porušena rozpočtová kázeň,
-  podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015 (dále jen „ZRP ve znění účinném do 19. 2. 2015”) nebo
-  podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 20. 2. 2015 (dále jen „ZRP ve znění účinném od 20. 2. 2015”),

v souladu se zásadou proporcionality.
2.  Pokyn reflektuje judikaturu Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS”) a na ni navazující judikaturu krajských soudů vztahující se ke stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně, kdy je třeba vždy při stanovení příslušného odvodu zvažovat okolnosti konkrétního porušení rozpočtové kázně a vycházet z principu proporcionality mezi závažností tohoto porušení a výší za ně předepsaného odvodu.
3.  Cílem pokynu je zabránit vzniku neodůvodněných rozdílů při rozhodování skutkově shodných nebo obdobných případů1) a sjednotit správní praxi.
Čl. II
1.  Pokyn se použije při stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. c) ZRP, ve znění účinném do 19. 2. 2015, nebo podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. b) ZRP, ve znění účinném od 20. 2. 2015, pokud
-  porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. a) ZRP2) spočívá v neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu3) , ke kterému došlo porušením podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu s podmínkami vydány,
-  porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. b) ZRP spočívá v neoprávněném použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, ke kterému došlo porušením podmínek, za kterých byly prostředky poskytnuty,
-  porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. b) ZRP spočívá v zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu, ke kterému došlo porušením podmínek, za kterých byly prostředky poskytnuty, přičemž předmětné prostředky byly v příslušném termínu4) vráceny,
-  jde o porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. c)5) , e)6) , g)7) , h)8) a i)9) ZRP, přičemž předmětné prostředky byly v příslušném termínu4) odvedeny či vráceny,
-  k porušení rozpočtové kázně došlo podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. j)10) ZRP.
2.  Pokyn se nepoužije, nevyplývá-li z přílohy pokynu jinak, při stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. c) ZRP, ve znění účinném do 19. 2. 2015, nebo podle ustanovení §
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: