Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení

1.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2.3.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení

Zaměstnavatel ............................................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),

zastoupený ..............

upravuje postup

při výběru zaměstnanců na uvolněná pracovní místa.

1. Tento předpis upravuje postup při výběru fyzických osob (dále jen "zájemce“) na uvolněná pracovní místa.

2. Výběrové řízení je podmínkou pro vznik pracovního poměru zaměstnance .......... (uvést okruh). Ostatní pracovní místa se obsazují bez výběrového řízení. K návrhu na uzavření pracovní smlouvy je v tomto případě příslušný vedoucí zaměstnanec v rozsahu své působnosti. Návrh podává ........... (uvést komu, např. personálnímu odboru), pracovní smlouvu sjednává (vedoucí personálního odboru). Vedoucí zaměstnanci jsou povinni oznamovat uvolnění pracovního místa a potřebu jeho obsazení ......... (uvést komu, např. personálnímu odboru), a to bezprostředně poté, co je učiněn úkon vedoucí ke skončení pracovního poměru zaměstnance, který pracovní místo zastává.

3. Výběrové řízení vyhlašuje ............ (uvést kdo) oznámením ......... (v tisku, na webové stránce atd.). V oznámení se uvede:

a) druh práce a místo výkonu práce,

b) předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon práce,

c) jiné požadavky zaměstnavatele stanovené pro výkon práce, kterou má zájemce vykonávat,

d) výčet dokladů, které zájemce musí doložit k přihlášce,

e) případně způsob a výši odměňování či poskytování benefitů,

f) lhůta pro podání přihlášky,

g) místo a způsob podání přihlášky,

h) adresa, na kterou se přihláška odesílá,

i) případně další zaměstnavatelem stanovené požadavky

j) poučení o zpracování osobních údajů (např. Poskytnutím svých osobních údajů bere zájemce na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány společností (název společnosti) se sídlem (uvést sídlo společnosti), IČ: (uvést identifikační číslo společnosti), pro účely výběrového řízení a posouzení možného přijetí do zaměstnání. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, s výjimkou odůvodněného případu, kdy vznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s tímto konkrétním případem. Zájemce potvrzuje, že byl seznámen se svými právy vyplývajícími ze zpracování jeho osobních údajů, zejména právem (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a taktéž právem (vii) na výmaz osobních údajů a (vii) na omezení zpracování osobních údajů, dle podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EP a Rady (EU) 2016/679),

k) příp. také souhlas se zpracováním osobních údajů, chce-li zaměstnavatel zpracovávat údaje zájemce po dobu delší než pro účely výběrového řízení (např. zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v evidenci zájemců o zaměstnání zaměstnavatele pro účely kontaktování a zasílání nabídek pracovních příležitostí zaměstnavatelem. Svůj souhlas zájemce poskytuje na dobu 1 roku ode dne doručení přihlášky zaměstnavateli a lze jej kdykoli odvolat.

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul,

b) datum a místo narození,

c) místo trvalého pobytu,

d) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

e) datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výkonu požadované práce,

b) kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

c) jiné zaměstnavatelem požadované...........

4. Lhůta pro podání přihlášek na základě výběrového řízení je stanovena na .............. (např. 15 kalendářních dnů).

5. Nemá-li přihláška náležitosti stanovené v bodě 3 nebo nejsou-li k ní připojeny doklady podle bodu 3, zaměstnavatel vyzve zájemce, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil. Po uplynutí lhůty 15 dnů pro podání přihlášek a případném uplynutí lhůty k doplnění přihlášky předá vyhlašovatel výběrového řízení přihlášky výběrové komisi.

6. Zájemce posuzuje výběrová komise. Výběrová komise má nejméně (uvést počet) členy. Předsedu a ostatní členy výběrové komise jmenuje a odvolává (uvést kdo, zpravidla ředitel nebo statutární orgán). Výběrová komise může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výběrové komise.

7. Výběrová komise posoudí, zda zájemce předložil úplnou přihlášku a doklady podle bodu 3. Se zájemci provede výběrová komise pohovor (test či jinou formu ověření).

8. Na základě předložených přihlášek a provedeného pohovoru (testu či jiné formy ověření) vyhotoví výběrová komise písemný závěr, který obsahuje údaje o složení výběrové komise, seznam zájemců a seznam a pořadí zájemců, kteří předložili úplné přihlášky a doklady a kteří splňují požadavky stanovené zaměstnavatelem v oznámení o výběrovém řízení. Písemný závěr výběrová komise předloží nejpozději do 15 dnů od doručení přihlášek ............ (uvést komu, zpravidla řediteli nebo statutárnímu orgánu).

9. ..................... (uvést kdo, zpravidla ředitel nebo statutární orgán) rozhodne o uzavření pracovního poměru, případně rozhodne o tom, že se žádným ze zájemců nebude pracovní poměr sjednán.

10. Zaměstnavatel je povinen informovat zájemce o výsledku výběrového řízení a vrátit neúspěšným zájemcům k přihlášce přiložené doklady nejpozději do jednoho týdne po přijetí rozhodnutí podle bodu 9. Písemný závěr výběrové komise je uložen v personálním oddělení a účastníkům výběrového řízení bude na požádání umožněno do něj nahlédnout.

11. Osobní údaje neúspěšných kandidátů zaměstnavatel zlikviduje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak ................ (např. zákon o státní službě stanoví povinnost vyhotovit protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení, proti kterému mohou žadatelé podat námitky do 5 dnů ode dne jeho doručení), anebo neposkytl-li zájemce souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu stanovenou zaměstnavatelem (např. 1 rok ode dne doručení přihlášky pro účely zasílání nabídky pracovních příležitostí).

12. Náklady spojené s výběrovým řízením, jeho vyhlášením a činností výběrové komise nese zaměstnavatel. Zájemce nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

13. Směrnice je uložena k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupna na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem ............................

..................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních způsobilostí je věcí zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštních právních předpisů jiný postup. Povinné výběrové řízení na obsazení pracovního místa je upraveno např. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, pro vedoucí úředníky.

Zaměstnavatel v ostatních případech může samostatně stanovit způsob výběru budoucích zaměstnanců na volná pracovní místa, která chce obsadit. Výběr fyzických osob, forma tohoto výběru, zvolený způsob atd. je plně v kompetenci zaměstnavatele. Fyzická osoba má zcela svobodné právo vybrat si, s kým sjedná pracovněprávní vztah, toto právo vyplývá z Listiny základních práv a svobod (vyhlášená zákona č. 2/1993 Sb.). Stejné právo dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí sjednat pracovněprávní vztah však vyplývá i pro zaměstnavatele.

Zaměstnavatel ani po ukončení výběrového řízení není

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: