Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Shromáždění osobních údajů zaměstnance

12.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Shromáždění osobních údajů zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Zaměstnavatel musí shromáždit osobní údaje v souladu s GDPR (příp. se zákonem o ochraně osobních údajů), které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy a s trváním pracovního poměru, respektive dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, a které zaměstnavatel nezbytně potřebuje k plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Před uzavřením pracovněprávního vztahu však musí mít písemný souhlas uchazeče o zaměstnání. Subjekt údajů (uchazeč o zaměstnání, respektive zaměstnanec) musí být budoucím zaměstnavatelem, respektive zaměstnavatelem informován o účelu zpracování osobních údajů a o právech a povinnostech zaměstnavatele při jejich zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR")


Já, níže podepsaný/á ...............................................
datum narození: .....................................................
adresa trvalého pobytu: ............................................
(dále jen "Subjekt údajů")


dávám společnosti


.................................................
se sídlem: ...................................
zapsané v obchodním rejstříku vedeném .......................................
(dále jen "Správce")

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, kvalifikační předpoklady, přehled dřívějších zaměstnání, rozsah a dobu výkonu práce v jednotlivých činnostech, výpis z trestního rejstříku, apod.) pro účely

účasti ve výběrovém řízení na pozici ......................nebo

při výběru uchazečů o zaměstnání na funkci ...........................

Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní pozici a poté ještě po dobu 2 měsíců po skončení výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o těchto mých právech:
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má Subjekt údajů právo:
 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,

 • požádat o kopii těchto osobních údajů,

 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,

 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),

 • na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Subjektu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.)


Správce má/nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: ..........................................
Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, případně může podat žalobu u soudu.

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených. Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a zákonem na ochranu osobních údajů i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.


Datum: ............................................................


Subjekt údajů: (jméno a podpis)...............................  

Zaměstnavatel musí pro pracovněprávní účely shromáždit následující údaje:

 • jméno a příjmení, rodné příjmení a všechna předcházející příjmení,

 • akademický titul,

 • rodné číslo,

 • datum a místo narození,

 • trvalý pobyt zaměstnance, respektive kontaktní adresa,

 • státní občanství,

 • přehled o školním vzdělání (zaměstnanec musí předložit k nahlédnutí doklady o dosaženém vzdělání, zaměstnavatel si ve spise označí ověření příslušného vzdělání nebo si pořídí kopii do osobního spisu, na které však provede výmaz údajů, které se týkají klasifikace – hodnocení),

 • další znalosti zaměstnance (jazykové znalosti, řidičský průkaz, znalost práce na počítači, další speciální zkoušky),

 • přehled o předchozích zaměstnáních,

 • údaj o zdravotním postižení (viz např. § 80 a 81 ZZ), pokud ho zaměstnanec dobrovolně sdělí a doloží příslušné doklady,

 • další výdělečná činnost (v § 303 a 304 ZP je upravena výdělečná činnost zaměstnanců, která zahrnuje podnikatelskou činnost a závislou činnost),

 • údaje o srážkách ze mzdy (zaměstnavatel musí zajistit splnění povinností podle § 294 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a § 146 a násl. ZP).

Osobní údaje získává zaměstnavatel zpravidla formou osobního dotazníku, jehož součástí může být i souhlas zaměstnance se zpracováním těch osobních údajů, které souhlasu podléhají.

Pokud je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů nutný, nelze ho uvádět jako součást pracovní smlouvy či jiné dohody.

Zdravotní pojištění

Vzor
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: