Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti po ukončení kalendářního roku

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.3 Povinnosti po ukončení kalendářního roku

Ing. Růžena Klímová

Mzdový list

Jestliže jsou mzdy zpracovávány na počítači, mzdová účetní zpracovává roční mzdový list. V případě vedení tradičních mzdových listů je nutno doplnit údaje pro zpracování ročního zúčtování daní (úhrn příjmů, úhrn pojistného, úhrn slev atd.), neboť roční zúčtování je součástí mzdového listu. Od 1. 7. 2012 je možné archivovat mzdový list v digitální formě.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Ve lhůtě 10 dnů od podání žádosti zaměstnance zaměstnavatel vystavuje doklad – „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění”. Jedná-li se o příjem z dohody o provedení práce bez učiněného Prohlášení s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, vystaví „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce…”. Od roku 2018 se na žádost poplatníka vydává Potvrzení o zdanitelných příjmech do 2 500 Kč měsíčně bez učiněného Prohlášení zdaněných srážkovou daní. Kopie dokladu archivuje mzdová účtárna.

Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů

Ve lhůtě do 8 dnů od podání žádosti vystavuje zaměstnanci potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo v kalendářním roce odvedeno pojistné na sociální zabezpečení.

Roční zúčtování

Zaměstnanec má právo požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování do 15. února každého roku. Zaměstnanec je povinen doložit doklady pro provedení ročního zúčtování tak, aby zúčtování daně mohl zaměstnavatel provést ve stanovené lhůtě.

Na žádost zaměstnance mzdová účetní provádí do 31. března roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a nejpozději se zúčtováním mezd za březen vrací přeplatek daně, pokud byl vyšší než 50 Kč.

Vyúčtování zálohy daně

Plátce musí předložit místně příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní rok včetně všech čtyř příloh v listinné podobě, pokud je zaměstnavatel fyzickou osobou a počet zaměstnanců – daňových nerezidentů – v kalendářním roce nepřesáhl v úhrnu 10 osob, do 1. 3. následujícího roku.

Povinnost elektronického podání mají bez výjimky plátci, kteří jsou právnickou osobou a zaměstnavatelé – fyzické osoby, pokud počet zaměstnanců – daňových nerezidentů – v kalendářním roce přesáhl v úhrnu 10 osob. V elektronické podobě platí lhůta do 20. 3. následujícího kalendářního roku. Dobrovolně mohou podat Vyúčtování elektronicky všichni plátci, a to ve lhůtě do 20. 3. následujícího kalendářního roku.

Vyúčtování daně

Do 1. 4. následujícího kalendářního roku je nutné předložit místně příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob včetně přílohy, v níž se uvádí všechny opravy, které byly provedeny za příslušné zdaňovací období a týkaly se chyb ve sražené dani běžného roku zdaňovacího období. Opravy předcházejících roků je nutné provést formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období.

ELDP

Po roční účetní závěrce, nejpozději však do 30. dubna

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: