Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

522/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.

  • A
  • A
č. 522/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 44/2019 Sb., zákona č. 262/2019 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb., a podle § 44c odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů (zákon o návykových látkách), ve znění zákona č. 273/2013 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb., k provedení § 80 odst. 5 písm. a) až d) a f) až h), § 81 odst. 4 písm. a) a b), § 81a odst. 1 a 4, § 81e odst. 6 a § 81fb odst. 5 zákona o léčivech a § 13 odst. 11 písm. a) až d) zákona o návykových látkách:
Čl. I
Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmena l) a m) znějí:
„l) rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu a zrušení záznamu o očkování,
m) způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu a zrušení záznamu o očkování.”.
2. Na konci § 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až r), která znějí:
„n) rozsah údajů uváděných ve výpisu provedených očkování a jeho formu,
o) vzor receptu s modrým pruhem, který se vystavuje v listinné podobě, a vzor žádanky s modrým pruhem, která se vystavuje v listinné podobě,
p) údaje uváděné na receptu s modrým pruhem, který se vystavuje v listinné podobě, dobu jeho platnosti a pravidla pro jeho používání,
q) údaje uváděné na žádance s modrým pruhem, která se vystavuje v listinné podobě, dobu její platnosti a pravidla pro její používání,
r) pravidla a způsob distribuce, vedení evidence, vracení a likvidace tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem.”.
3. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Tento postup se nepoužije, přistupuje-li lékař nebo farmaceut k systému eRecept prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci.”.
4. V § 5 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje bod 5, který zní:
„5. „vysoce návyková látka”, jde-li o recept na léčivý přípravek s obsahem návykové látky uvedené v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek, která současně není uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek,”.
5. V § 5 odst. 4 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
6. V § 5 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Požadavek na vytvoření elektronického receptu na léčivý přípravek s obsahem návykové látky uvedené v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek, která současně není uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamech návykových látek, nesmí obsahovat více než jeden druh léčivého přípravku.”.
7. V § 7
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: