Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

283/1993 Sb., Zákon o státním zastupitelství, ve znění účinném k 1.7.2024

  • A
  • A
č. 283/1993 Sb., Zákon o státním zastupitelství, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 9. listopadu 1993
o státním zastupitelství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
630/2004 Sb.
(k 14.12.2004)
mění § 19a odst. 1 a 2, doplňuje odst. 5
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 12 vkládá nový odst. 7
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 13d písm. l), § 14 odst. 5 a § 15 odst. 2 nahrazuje slova
413/2005 Sb.
(k 1.3.2006)
ruší § 7a, v § 13e ruší odst. 3
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění v § 34 odst. 6 a v § 40 odst. 2, nové přechodné ustanovení
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 12j
121/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 12 novelizačních bodů
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá slova v § 4 odst. 1 písm. b)
314/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
mění § 12b odst. 3, § 30 odst. 1 písm. b), § 34 odst. 9; ruší pozn. č. 2; nové přechodné ustanovení
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 3 odst. 1, § 12, § 33 odst. 2 a 7
218/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 12j odst. 3 písm. a) bod 7
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 12j
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
ruší § 12f
303/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 12
459/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 12i odst. 1 a § 13b
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 12i a § 19a odst. 1 a 2
293/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5 odst. 2, § 12j, § 16 odst. 4, § 21 odst. 2 písm. a)
64/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 12i odst. 1
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
vkládá nový § 16c
325/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 24 odst. 6
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 1, § 12i, nadpis části čtvrté a § 13 odst. 1; vkládá nové § 12k až 12m
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 1, § 4, § 12g, § 12i, § 12j, § 16a, § 16b, § 22, § 26, § 27, § 32; vkládá novou část dvanáctou
218/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 24 odst. 5 a § 33 odst. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 12j
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 13b a § 16; nová přechodná ustanovení
83/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
mění § 22 odst. 1 a 5
83/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Zřizuje se státní zastupitelství jako soustava úřadů státu, určených k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství.
(2)  Tento zákon upravuje postavení, působnost, vnitřní vztahy, organizaci a státní správu státního zastupitelství (dále jen „správa státního zastupitelství”); upravuje dále zejména postavení státních zástupců jako osob, jejichž prostřednictvím státní zastupitelství vykonává svou činnost, postavení právních čekatelů a působnost ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”). Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce11) (dále jen „nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce”) postavení státních zástupců působících u Úřadu evropského veřejného žalobce a poskytování informací a součinnosti mezi státním zastupitelstvím a Úřadem evropského veřejného žalobce.
§ 2
(1)  Státní zastupitelství je při výkonu své působnosti povinno využívat prostředky, které mu poskytuje zákon.
(2)  Státní zastupitelství při výkonu své působnosti dbá, aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem, rychlý, odborný a účinný; svoji působnost vykonává nestranně, respektuje a chrání přitom lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod.
§ 3
(1)  Nestanoví-li zákon jinak, věci svěřené do působnosti státního zastupitelství vykonávají státní zástupci; jiné orgány nebo osoby nesmí do jejich činnosti zasahovat nebo je při jejím výkonu nahrazovat anebo zastupovat.
(2)  V rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem1) se na provádění úkonů v působnosti státního zastupitelství mohou podílet vyšší úředníci státního zastupitelství (dále jen „vyšší úředník”), asistenti státních zástupců a právní čekatelé.
(3)  Vyšší státní zastupitelství je oprávněno zasahovat do vyřizování věcí, ke kterým je podle zákona příslušné nižší státní zastupitelství, jen způsobem a v rozsahu tímto zákonem stanoveným.
ČÁST DRUHÁ
PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
§ 4
(1)  Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným zákonem
a)  je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly vyplývající z trestního řádu, nestanoví-li jinak nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce,
b)  vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda,
c)  působí v jiném než trestním řízení,
d)  vykonává další úkoly, stanoví-li tak zvláštní zákon.
(2)  Státní zastupitelství se v souladu se svou zákonem stanovenou působností podílí na prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.
§ 4a
(zrušen 14/2002 Sb.)
§ 5
(1)  Státní zastupitelství je oprávněno podat návrh na zahájení občanského soudního řízení anebo vstoupit
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: