Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o výkonu služeb pověřence GDPR

4.7.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

1.101
Vzor – Smlouva o výkonu služeb pověřence GDPR

Mgr. Pavla Krejčí

Město Kamenná Hůrka

se sídlem Kamenné náměstí 174, Kamenná Hůrka, PSČ 465 02

IČO 22333245

DIČ CZ22333245

zastoupené starostou Janem Kovářem

(dále jen "objednatel")

a

Pověřenec s. r. o.

Joskova 256, Liberec 4, PSČ 460 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6266

IČO 11223654

DIČ CZ11223654

zastoupená jednatelem Karlem Procházkou

(dále jen "poskytovatel")

(objednatel a poskytovatel společně dále též jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o výkonu služeb pověřence GDPR

(dále jen "smlouva"):

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli službu spočívající ve výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"). Tuto funkci bude poskytovatel dále vykonávat i pro následující příspěvkové organizace objednatele:

  • Mateřská škola Kamenná Hůrka,

  • .......................................

(dále jen "služby pověřence").

1.2 Objednatel se touto smlovou zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytování služeb pověřence cenu služeb podle článku V. této smlouvy.

II.
Povinnosti poskytovatele

2.1 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje dostatkem pracovníků, kteří mají dostatečné profesní kvality k výkonu služeb pověřence, a to zejména na základě jejich odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů. Poskytovatel nese odpovědnost ve smyslu § 2950 NOZ za to, že služby pověřence budou poskytovány v obvyklé kvalitě a s náležitou péčí a prostřednictvím osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti k plnění služeb pověřence.

2.2 Poskytovatel bude při výkonu služeb pověřence vykonávat alespoň tyto úkoly:

a) poskytovat informace a poradenství objednateli a jeho zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech podle Nařízení a podle dalších přepisů,

b) monitorovat soulad s Nařízením a dalšími přepisy v oblasti ochrany osobních údajů a s koncepcemi poskytovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování osobních údajů a souvisejících auditů,

c) poskytovat poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování podle článku 35 Nařízení,

d) spolupracovat s dozorovým úřadem,

e) působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů, včetně předchozí konzultace podle článku 36 Nařízení, a případně vést konzultace v jakékoliv jiné věci,

f) plnit další povinnosti podle Nařízení a právních předpisů, které jsou kladeny na výkon funkce pověřence.

2.3 Poskytovatel je povinen brát při plnění svých úkolů patřičný ohled na riziko spojené s operacemi zpracování osobních údajů a současně přihlížet k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů.

2.4 Poskytovatel je povinen komunikovat se subjekty údajů, kteří se na něj obrátí podle čl. 38 odst. 4 Nařízení v záležitotech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem práv sujektů údajů podle Nařízení.

2.5 Poskytovatel je v souvislosti s výkonem svých úkolů podle této smlouvy povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění povinností podle této smlouvy dozví.

2.6 Poskytovatel je povinen obracet se v souvislosti s plněním této smlouvy výhradně na vrcholové řídící pracovníky objednatele (tj. starosta a místostarosta).

2.7 Poskytovatel je povinen zamezit případnému střetu zájmů v souvislosti s plněním úkolů podle této smlouvy; o případném střetu zájmů je povinen ihned

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: