Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o využívání výpočetní techniky a mobilních telefonů

1.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.16.2
Vnitřní předpis zaměstnavatele o využívání výpočetní techniky a mobilních telefonů

Mgr. Matěj Daněk

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele o využívání výpočetní techniky

a mobilních telefonů

Zaměstnavatel ................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),

zastoupený ............

Tento předpis upravuje odpovědnost každého zaměstnance za bezpečné užívání výpočetní techniky a dále podmínky pro využívání mobilních telefonů u zaměstnavatele.

A. POUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

1. Jednotlivými prostředky výpočetní techniky zaměstnavatele, které zaměstnanec využívá k výkonu práce, jsou zejména:

  • e-mailové schránky

  • faxy, modemy, servery

  • osobní počítače

  • firemní sítě (intranet, prostředky pro přístup k internetu).

2. Při užívání těchto prostředků je nutné dodržovat tyto pokyny a ostatní pravidla a procedury zaměstnavatele.

3. V rámci výkonu práce je možné používat tyto prostředky k interní komunikaci s ostatními zaměstnanci, externě se zákazníky, popř. dalšími obchodními partnery.

4. Alternativa 1

Zaměstnanci nesmějí používat prostředky výpočetní techniky včetně připojení k internetu k soukromým účelům bez souhlasu svého nadřízeného zaměstnance.

Alternativa 2

Osobní užívání prostředků výpočetní techniky je dovoleno jen do té míry, pokud není v rozporu s vykonáváním zaměstnancovy práce, nespotřebovává důležité zdroje, nedává vzniknout vyšším či dalším nákladům, nebo není v rozporu s činností ostatních zaměstnanců. Za žádných okolností nesmějí být tyto prostředky užívány k osobnímu finančnímu zisku zaměstnanců nebo třetích osob, nebo ve spojení s politickými kampaněmi nebo lobbingem.

Kromě výše zmíněných omezení a podmínek je dále zakázáno používat komunikační prostředky:

  • k přenosu hanlivých, diskriminačních nebo obscénních materiálů;

  • ve spojení s porušením osobních práv jiných osob (např. autorská práva);

  • porušení příslušných telekomunikačních licencí nebo jiných zákonů týkajících se přenosu dat;

  • ve spojení s pokusem o vniknutí do počítače, sítě zaměstnavatele nebo jiného systému nebo k získání neoprávněného přístupu (příp. pokusu o přístup) do počítače, e-mail jiné osoby;

  • ve spojení s porušením nebo pokusem o porušení zákona.

5. Zaměstnavatel respektuje osobní soukromí svých zaměstnanců. Jelikož jsou však komunikační prostředky určeny k podnikatelským účelům zaměstnavatele, zaměstnavatel si vyhrazuje právo přiměřené kontroly využívání prostředků výpočetní techniky zaměstnancem v případě důvodného podezření porušení tohoto vnitřního předpisu či obecných právních předpisů (ve smyslu § 316 odst. 1 ZP). Samotným užíváním těchto prostředků je zaměstnanec v odůvodněných případech srozuměn s případnou kontrolou využívání prostředků výpočetní techniky ze strany zaměstnavatele. To platí i pro mobilní telefony.

6. Zaměstnanec musí vždy respektovat autorská práva třetí strany a její vlastnické nároky na obrázky, texty, audio a video materiál a software. Je zakázáno kopírovat, používat či předávat jakýkoliv materiál bez příslušné autorizace. Zaměstnanec v této souvislosti je oprávněn využívat přidělený osobní počítač pouze se softwarovým vybavením zaměstnavatele.

7. Důvěrné informace (ať už zaměstnavatele, jeho zákazníků, nebo jiných osob) nesmějí být zpřístupněny třetím osobám bez zvláštního svolení. Autorizace k předání důvěrných informací může být rozdílná v závislosti na postavení zaměstnance v rámci zaměstnavatele.

8. Zneužití jakéhokoliv prostředku výpočetní techniky zaměstnavatele nebo porušení tohoto vnitřního předpisu může vést ke kázeňskému postihu zaměstnance včetně případného ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele.

B. VYUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ

1. Na základě rozhodnutí zaměstnavatele může být zaměstnanci přidělen služební mobilní telefon.

2. Zaměstnanci, kterým byl přidělen služební mobilní telefon, jsou povinni jej převzít na základě písemného potvrzení ve smyslu § 255 ZP od příslušného zaměstnance oddělení .............. (název oddělení, popř. jméno příslušného zaměstnance).

3. Alternativa 1

Zaměstnanec je oprávněn používat mobilní telefon pouze pro služební účely. Používání mobilního telefonu k jiným než služebním účelům není dovoleno.

Alternativa 2

Zaměstnavatel poskytuje určeným zaměstnancům mobilní telefony bezplatně k používání pro služební i soukromé účely.

4. Zaměstnanci, kterým byl přidělen mobilní telefon, jsou povinni být k dispozici pro příjem služebních zpráv a hovorů na přiděleném mobilním telefonu v pracovní době a výjimečně i mimo pracovní dobu na základě pokynu nadřízeného zaměstnance.

5. V případě skončení pracovního poměru nebo dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance v práci delší .............. (např. 1 týdne) je zaměstnanec povinen vrátit mobilní telefon zaměstnavateli do tří dnů po skončení pracovního poměru popř. po uplynutí .............. (výše uvedená lhůta) nepřítomnosti zaměstnance v práci. Zaměstnanec je dále povinen bezodkladně vrátit mobilní telefon zaměstnavateli,

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: