Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti po ukončení kalendářního roku

10.12.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

13.1.3 Povinnosti po ukončení kalendářního roku

Ing. Růžena Klímová

Mzdový list

Jestliže jsou mzdy zpracovávány na počítači, mzdová účetní zpracovává roční mzdový list. V případě vedení tradičních mzdových listů je nutno doplnit údaje o zpracování ročního zúčtování daní (úhrn příjmů, úhrn pojistného, úhrn slev atd.), neboť roční zúčtování je od roku 2015 součástí mzdového listu. Archivační lhůta mzdových listů je 30 let, u poživatelů starobních důchodu činí jen 10 let po roce, jehož se mzdový list týká. Od 1. 7. 2012 je možné archivovat mzdový list v digitální formě.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Ve lhůtě 10 dnů od podání žádosti zaměstnance zaměstnavatel vystavuje doklad – „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění”. Jedná-li se o příjem z dohody o provedení práce bez učiněného Prohlášení s příjmem do 10 000 Kč měsíčně nebo o ostatní příjem dle § 6 ZDP do výše 3 500 Kč (do 31. 12. 2020 šlo o výši 3 000 Kč), vystaví „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě ZDP a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů”. Kopie dokladu archivuje mzdová účtárna.

Potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů

Ve lhůtě do 8 dnů od podání žádosti vystavuje zaměstnanci potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo v kalendářním roce odvedeno pojistné na sociální zabezpečení. V potvrzení zaměstnavatel uvádí příslušný variabilní symbol, pro odvod pojistného na sociální zabezpečení.

Roční zúčtování

Zaměstnanec má právo požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování do 15. února každého roku. Zaměstnanec je povinen doložit doklady pro provedení ročního zúčtování tak, aby zúčtování daně mohl zaměstnavatel provést ve stanovené lhůtě.

Na žádost zaměstnance mzdová účetní provádí do 31. března roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a nejpozději se zúčtováním mezd za březen vrací přeplatek daně, pokud byl vyšší než 50 Kč.

Vyúčtování zálohy daně

Plátce musí předložit místně příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní rok včetně všech čtyř příloh v listinné podobě, pokud je zaměstnavatel fyzickou osobou a počet zaměstnanců – daňových nerezidentů – v kalendářním roce nepřesáhl v úhrnu 10 osob, do 1. 3. následujícího roku.

Povinnost elektronického podání mají bez výjimky plátci, kteří jsou právnickou osobou a zaměstnavatelé – fyzické osoby, pokud počet zaměstnanců – daňových nerezidentů – v kalendářním roce přesáhl v úhrnu 10 osob. V elektronické podobě platí lhůta do 20. 3. následujícího kalendářního roku. Dobrovolně mohou podat Vyúčtování elektronicky všichni plátci, a to ve lhůtě do 20. 3. následujícího kalendářního roku.

Vyúčtování daně

Do 1. 4. následujícího kalendářního roku je nutné předložit místně příslušnému finančnímu úřadu vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob včetně přílohy, v níž se uvádí všechny opravy, které byly provedeny za příslušné zdaňovací období a týkaly se chyb ve sražené dani běžného roku zdaňovacího období. Opravy předcházejících roků je nutné provést formou dodatečného vyúčtování

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: