Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dohoda o pracovní činnosti

17.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2
Dohoda o pracovní činnosti

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Zaměstnavatel ...............(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený .................

a

zaměstnanec ............. (jméno a příjmení), narozen dne ....... .. trvale bytem ....................

pojištěn u zdravotní pojišťovny ... ......... (název zdravotní pojišťovny).

číslo účtu zaměstnance pro převod odměny na účet ...........

(dále jen “zaměstnavatel“ a “zaměstnanec“)

uzavírají tuto dohodu o pracovní činnosti.

1. Zaměstnanec bude na základě této dohody vykonávat pro zaměstnavatele v době od... tyto práce ..................................

2. Sjednané práce bude zaměstnanec vykonávat v ..... (uvést místo výkonu práce), a to v rámci pevně sjednaného objemu výkonu práce v jednotlivých týdnech v rozsahu ...hodin týdně (například 8 hodin týdně) nebo v průměru v jednotlivých týdnech (výkon práce dle potřeb zaměstnavatele) v rozsahu ... hodin týdně (například 10 hodin v průměru v jednotlivých týdnech).

3. Za vykonanou práci poskytne zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši ..... Kč za hodinu nebo ... Kč za měsíc (sjednaná odměna za měsíc nemůže být sjednána v případě, kdy je výkon práce prováděn dle potřeb zaměstnavatele).

4. Odměna podle bodu 3 je splatná měsíčně a bude zaměstnanci vyplácena v hotovosti na pracovišti /na účet zaměstnance/ ve výplatních termínech zaměstnavatele, to je .....kalendářní den následujícího měsíce.

5. Bude-li zaměstnanec v souvislosti s výkonem práce podle této dohody vyslán na pracovní cestu k výkonu práce do jiného místa než je uvedeno v bodu 2, poskytne mu zaměstnavatel náhrady výdajů při pracovní cestě podle zákoníku práce.

6. Zaměstnavatel poskytne/neposkytne zaměstnanci dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoníku práce pro zaměstnance v pracovním poměru.

7. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané práci a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je povinen při práci dodržovat.

8. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnanci k zajištění řádného a bezpečného výkonu práce tyto pracovní podmínky (např. poskytnutí potřebného materiálu a nářadí pro výkon práce, osobních ochranných pracovních prostředků).

9. Při vzniku dočasné pracovní neschopnosti a nároku na náhradu odměny při dočasné pracovní neschopnosti bude poskytnuta náhrada odměny při dočasné pracovní neschopnosti podle fiktivního harmonogramu směn, který je stanoven takto: Sjednaný rozsah týdenního objemu výkonu práce se rozdělí na jednotlivé pracovní dny v týdnu a na každý tento den připadá 1/5 ze sjednaného týdenního objemu výkonu práce.

10. Tato dohoda se uzavírá na dobu:

 • určitou od ...... do .....

 • neurčitou.

11. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.

V ............ dne ............

........................................ ……………………………….

podpis zaměstnance razítko zaměstnavatele a podpis jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • § 2 ZP

 • § 3 ZP

 • § 4 ZP

 • § 4a odst.1a 2 ZP

 • § 20 ZP

 • § 34b odst. 2 ZP

 • § 74 ZP

 • § 76 ZP

 • § 77 ZP

 • § 109 ZP

 • § 111 ZP

 • § 194 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • § 1 odst. 2 NOZ

 • § 35 NOZ

 • § 551 až § 554 NOZ

 • § 582 NOZ

 • § 1724 až § 1766 NOZ

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zák. č. 167/2012 Sb. a zák. č. 47/2013 Sb.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (označované pod anglickou zkratkou GDPR General Data Protection Regulation), kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nařízení nabývá účinnosti 25. května 2018

Komentář:

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru, ale uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) nijak neomezuje. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnavatel není povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, a proto je možné, aby zaměstnanec vykonával práci podle potřeb zaměstnavatele (zaměstnanec na “zavolanou“).

Dohoda o pracovní činnosti se sjednává podle pravidel upravených pro sjednávání smluv obecně obsažených v § 1724 až § 1766 NOZ. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Smlouva je uzavřena (§ 1725 NOZ), jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně smlouvu ujednat a určit její obsah. Podle § 1759 NOZ smlouva strany zavazuje a lze ji změnit či zrušit jen se souhlasem všech stran. Z návrhu na uzavření smlouvy musí být zřejmé, že ta smluvní strana, která návrh činí, má v úmyslu uzavřít smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí.

Podle zákoníku práce se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru s výjimkami uvedenými v § 77 odst. 2 ZP. Pro výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se nevztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru, pokud jde o převedení na jinou práci a přeložení, dočasné přidělení, odstupné, pracovní dobu a dobu odpočinku, překážky v práci na straně zaměstnance, dovolenou, skončení pracovního poměru, odměňování a poskytování cestovních náhrad. Ani výkon práce na základě dohod však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr nesmí být nižší než minimální mzda.

V dohodě o pracovní činnosti lze sjednat právo zaměstnance na dovolenou a na jiné důležité osobní překážky v práci. Zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracovní činnosti přísluší náhrada z odměny při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě).

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr mohou být uzavírány i mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který u tohoto zaměstnavatele již vykonává práci v pracovním poměru. V tomto případě však zaměstnanec nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny, to znamená, že předmětem dohody mohou být jen práce jiného druhu, než byly sjednány v pracovní smlouvě tohoto zaměstnance.

Jestliže předpokládaný rozsah práce, která má být konána na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, má přesáhnout 300 hodin v kalendářním roce, je třeba k jejímu výkonu uzavřít dohodu o pracovní činnosti (lze ji však uzavřít i na nižší předpokládaný rozsah práce). U dohody o pracovní činnosti není rozsah práce limitován počtem hodin v kalendářním roce, jako je tomu u dohody o provedení práce, ale polovinou stanovené týdenní pracovní doby v průměru v jednotlivých týdnech, na kterou je dohoda uzavřena. Stanovenou týdenní pracovní dobou se rozumí ta, která se vztahuje na výkon práce, na který se dohoda o pracovní činnosti uzavírá. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně. Písemná forma je nutná i pro změny dohody o pracovní činnosti. Ustanovení § 582 NOZ stanoví, že není-li právní jednání (dohoda o pracovní činnosti) učiněno v písemné formě, kterou stanoví § 77 odst. 1 ZP, je tato dohoda neplatná. I NOZ však umožňuje, aby smluvní strany nedostatek písemné formy dodatečně zhojily a tím vadu odstranily. Podle § 20 ZP se lze neplatnosti právního jednání u dohody o pracovní činnosti dovolat, avšak pouze do té doby, než bylo započato s plněním. Neplatnosti z důvodu nedodržení formy se nelze dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah, tedy dovolání se neplatnosti není možné ani u dohody o pracovní činnosti, jestliže zaměstnanec začal práci konat, a bylo tak započato s plněním, které je předmětem sjednané dohody. Pracovněprávní vztah tak vznikne i na základě dohody o pracovní činnosti, která nebyla sjednána písemně a pokud zaměstnanec podle dohodnutých pravidel začal práci konat a zaměstnavatel mu práci přiděloval, nemůže se ani jedna ze smluvních stran neplatnosti dovolat.

V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá (na dobu určitou, popřípadě na dobu neurčitou). S ohledem na to, že na dohodu o pracovní činnosti se nevztahuje ustanovení § 39 ZP, lze dohodu o pracovní činnosti uzavřenou na dobu určitou zcela neomezeně prodlužovat nebo opakovaně sjednávat. Není ani omezena maximální doba jejího trvání, záleží pouze na dohodě smluvních stran. Při možnosti obou smluvních stran dohodu o pracovní činnosti jednoduchým způsobem rozvázat výpovědí bez uvedení důvodů s 15denní výpovědní dobou, nemá však sjednání dohody o pracovní činnosti na dobu určitou na rozdíl od pracovního poměru zásadní význam. I dohodu sjednanou na dobu určitou lze totiž jednostranně výpovědí rozvázat.

V dohodě o pracovní činnosti lze sjednat způsob jejího zrušení; okamžité zrušení dohody lze sjednat jen pro ty případy, kdy lze okamžitě zrušit pracovní poměr, tedy ze

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: