Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

67/2022 Sb., Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění účinném k 24.1.2023

  • A
  • A
č. 67/2022 Sb., Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění účinném k 24.1.2023
ZÁKON
ze dne 17. března 2022
o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
175/2022 Sb.
(k 27.6.2022)
vkládá § 2a
199/2022 Sb.
(k 30.6.2022)
mění, celkem 13 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
20/2023 Sb.
(k 24.1.2023)
mění § 2 odst. 5 a 6, § 2c a § 10 odst. 2
20/2023 Sb.
(k 1.9.2024)
pozbývají platnosti změny provedené zák. č. 20/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje opatření v oblasti školství1) , která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec”).
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů.
§ 2
Přijímání k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání
(1) Pokud ředitel mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo pobytu cizinec, nebo základní školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo pobytu cizinec, rozhodl mimo režim zápisu podle školského zákona o nepřijetí cizince, na kterého se vztahuje povinné předškolní vzdělávání nebo povinná školní docházka, nebo jde o osobu podle § 20 odst. 2 školského zákona, bezodkladně informuje zřizovatele.
(2) Zřizovatel bez zbytečného odkladu po projednání s ředitelem jiné školy určí pro vzdělávání jím zřizovanou školu, není-li v této škole překročen nejvyšší povolený počet dětí nebo žáků zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud nemůže být určena žádná škola, zřizovatel bez zbytečného odkladu informuje krajský úřad příslušný podle místa pobytu cizince. Krajský úřad bez zbytečného odkladu určí školu pro vzdělávání, a to po projednání s ředitelem příslušné školy a s jejím zřizovatelem; přitom přihlíží k místu pobytu cizince.
(3) Pokud nemůže být krajským úřadem podle odstavce 2 určena žádná škola, krajský úřad bez zbytečného odkladu informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”). Ministerstvo bez zbytečného odkladu určí jiný krajský úřad, který ve spolupráci s krajským úřadem podle odstavce 2 bez zbytečného odkladu určí školu pro vzdělávání, a to po projednání s ředitelem příslušné školy a s jejím zřizovatelem; přitom přihlíží k místu pobytu cizince.
(4) Ředitel určené školy je povinen rozhodnout o přijetí cizince ke vzdělávání, není-li překročen nejvyšší povolený počet dětí nebo žáků zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.
(5) Ředitel mateřské nebo základní školy může v dohodě se zřizovatelem stanovit výhradně pro cizince zápis k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání v době od 1. června 2023 do 15. července 2023. Cizinec nemůže v této škole podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: