Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník, ve znění účinném k 1.2.2022

  • A
  • A
č. 40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 8. ledna 2009
trestní zákoník
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
165/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 214, § 216, § 230, § 231, § 281, § 282, § 298a, § 311 a § 333
čá. 98/2015 Sb.
 
 
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 241 odst. 1
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 370, § 371, § 393
150/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 65 odst. 1, § 92 odst. 4, § 99 odst. 6 a § 363 odst. 2
163/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 34 odst. 3, § 240 a § 367 odst. 1
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 252 a § 363 odst. 2
321/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 227
323/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
mění § 33, § 363 odst. 2 a § 247
455/2016 Sb.
(k 1.2.2017)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
55/2017 Sb.
(k 18.3.2017)
mění § 70, § 98, § 101, § 103, § 104, § 135 a § 227; vkládá § 102a; nové přechodné ustanovení
58/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 56 a § 57; nová přechodná ustanovení
204/2017 Sb.
(k 13.8.2017)
mění § 250, § 255 a § 367; vkládá nový § 255a
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění § 250 odst. 1 a § 255 odst. 2
287/2018 Sb.
(k 1.2.2019)
mění, celkem 46 novelizačních bodů
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
vkládá § 127a; mění § 260 odst. 1 a 2
114/2020 Sb.
(k 1.6.2020)
mění § 52, § 53, § 90, § 91, § 94, § 302, § 337; vkládá § 74a, 74b a § 302a
165/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 49 odst. 1
333/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 34, § 39, § 40, § 41, § 58, § 65, § 68, § 69, § 88, § 99, § 105, § 138, § 250; vkládá § 217a; nové přechodné ustanovení
336/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá § 281a
nález ÚS
206/2021 Sb.
(k 26.5.2021)
ruší část ustanovení § 289 odst. 3
220/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 34, § 42, § 193b, § 202 a § 260
220/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 38 novelizačních bodů
220/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 73, § 90 a § 91
417/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 337 písm. d)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ
Díl 1
Žádný trestný čin bez zákona
§ 1
Zákaz retroaktivity
Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán.
Díl 2
Časová působnost
§ 2
Trestnost činu a doba jeho spáchání
(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.
(2) Jestliže se zákon změní během páchání činu, užije se zákona, který je účinný při dokončení jednání, kterým je čin spáchán.
(3) Při pozdějších změnách zákona, který je účinný při dokončení jednání, jímž je čin spáchán, se užije zákona nejmírnějšího.
(4) Čin je spáchán v době, kdy pachatel nebo účastník konal nebo v případě opomenutí byl povinen konat. Není rozhodující, kdy následek nastane nebo kdy měl nastat.
§ 3
Užití zákona účinného v době rozhodování
(1) Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.
(2) O ochranném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření rozhoduje.
Díl 3
Místní působnost
§ 4
Zásada teritoriality
(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.
(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky,
a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo
b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině.
(3) Účastenství je spácháno na území České republiky,
a) je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání takového činu se posuzuje obdobně podle odstavce 2, nebo
b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině.
(4) Jednal-li účastník na území České republiky, užije se na účastenství zákona České republiky bez ohledu na to, zda je čin pachatele v cizině trestný.
§ 5
Zásada registrace
Podle zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán mimo území České republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla, anebo letadla nebo jiného vzdušného dopravního prostředku, které jsou registrovány v České republice. Místo spáchání takového činu se posuzuje obdobně podle § 4 odst. 2 a 3.
§ 6
Zásada personality
Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.
§ 7
Zásada ochrany a zásada univerzality
(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§ 233), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: