Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění účinném k 1.1.2025

  • A
  • A
č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 55 písm. g)
nález ÚS
437/2012 Sb.
(k 10.12.2012)
ruší slova v § 121 odst. 1, v § 121 odst. 4 větě první a větu druhou a dále ruší v § 121 odst. 5, § 76, § 77 a slova v § 36 odst. 3
66/2013 Sb.
(k 14.3.2013)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 36 novelizačních bodů
60/2014 Sb.
(k 22.4.2014)
mění § 45 odst. 2
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 65 odst. 2 písm. f)
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 29 odst. 2 písm. g)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 25
147/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 65 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
189/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 45 odst. 3
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 19 odst. 4 a § 74 odst. 1; nové přechodné ustanovení
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 16, § 18, § 27 a § 108
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 55 písm. g) a § 71 odst. 13
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části třinácté
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 82 odst. 1 a § 91
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 45 odst. 3 písm. a) a § 117 odst. 1 písm. w)
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
vkládá § 69a a § 69b
290/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
vkládá v části čtvrté novou hlavu III
290/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 70 odst. 3, § 77a odst. 3
44/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 65
45/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 117
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění, celkem 39 novelizačních bodů
255/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 51 odst. 3 a § 65 odst. 2 písm. i)
262/2019 Sb.
(k 1.4.2021)
mění § 69a
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 119 odst. 2
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
165/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 29 odst. 1
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění§ 120 a ruší § 69b
326/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
326/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 56b, § 56c, § 70, § 72, § 76, § 77, § 77a; ruší § 71c
326/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 53 odst. 2 písm. a), změnu v § 77a odst. 4 písm. e) nelze uskutečnit
363/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 43 a § 44; nové přechodné ustanovení
371/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
371/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 11, § 20a, § 20b a vkládá v části čtvrté novou hlavu IV; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 16, § 18, § 83 a § 110
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 19, § 26, § 45 a § 100
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků1) ,2, jiných odborných pracovníků2) a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie3) .
§ 2
(1)  Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona.
(2)  Zdravotními službami se rozumí
a)  poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky1) ,2), a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky2) , jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče,
b)  konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel”) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil,
c)  nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně převozu těla zemřelého na patologicko-anatomickou pitvu nebo zdravotní pitvu a z patologicko-anatomické pitvy nebo ze zdravotní pitvy prováděné poskytovatelem podle zákona o pohřebnictví4) ,
d)  zdravotnická záchranná služba5) ,
e)  zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je
1.  přeprava pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního sociálního prostředí, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb,
2.  rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele,
3.  přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu,
f)  přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy,
g)  zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení podle jiných právních předpisů upravujících postupy pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských orgánů, tkání a buněk6) ,
h)  zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky podle právního předpisu upravujícího výrobu transfuzních přípravků, jejich skladování a výdej7) ,
i)  protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba52) (dále jen „záchytná služba”).
(3) 
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: