Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, ve znění účinném k 1.1.2024

  • A
  • A
č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006
zákoník práce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
121/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 5 odst. 5 vkládá slova
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 203 odst. 2 mění písm. a)
294/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
vkládá § 93a; mění § 96 odst. 1 písm. a) a § 363 odst. 1; nové přechodné ustanovení
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 192 odst. 1, 2 a 3 a § 347 odst. 4
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 224 odst. 2 písm. a), § 236 odst. 3 písm. a), § 371 odst. 1 a 3, § 386 odst. 2
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 48 odst. 3 písm. c)
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 5 odst. 5
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
v § 203 odst. 2 ruší písm. f)
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 192 odst. 1, 2 a 3, nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 66 odst. 1, § 76, § 77, § 123, § 192 a § 194; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 48 odst. 3 písm. c)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 48 odst. 5, § 62 odst. 4, 5 a 7, § 63, § 209 odst. 3, § 312 odst. 2, § 342 odst. 2
180/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 5 odst. 5, § 124 odst. 3, § 303 odst. 1 písm. b)
185/2011 Sb.
(k 8.7.2011)
mění, celkem 60 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 303 odst. 1 písm. b) a § 312 odst. 2
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 66 odst. 1, § 76, § 77, § 123 odst. 5 a odst. 6 písm. f), § 192 odst. 1, 5 a 6, § 194; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 323 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 48 se odst. 5 a mění v § 103 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění § 109 odst. 3
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 335 odst. 2, 3 a 4 a § 337 odst. 2, 4 a 5
385/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 215 odst. 2 nové písm. i)
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 147 odst. 2
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 147 odst. 1 a § 356 odst. 3
155/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 39, § 90 odst. 1, § 330, § 363
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 48 odst. 3 písm. c); nové přechodné ustanovení
182/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 365 odst. 2
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 122, § 123, § 136, § 137, § 199 a § 349; nové přechodné ustanovení
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 109
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 147 odst. 1 písm. a) a § 356 odst. 3
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 47, § 53 odst. 1 písm. b), § 204 odst. 2 a 3, § 217 odst. 4, § 219 odst. 1
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 303 odst. 1 písm. b) a § 347 odst. 3
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 337 odst. 4 a 5
460/2016 Sb.
(k 28.2.2017)
ruší § 56a a v § 77 odst. 5 a 6
93/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
vkládá v § 319 odst. 3
93/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 319 odst. 3 písm. b)
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 201 odst. 3
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 192 odst. 1
202/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění§ 32 a § 94 odst. 2
203/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší slova v § 271b odst. 6 a § 271h odst. 1
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 16, § 320a; vkládá nový § 307b
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
vkládá v § 319 odst. 4
292/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění § 100
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 47, § 53 odst. 1, § 192 odst. 1, § 216 odst. 2 a § 219 odst. 1; vkládá § 191a
181/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 271b odst. 3; nové přechodné ustanovení
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 66, § 192, § 194, § 271a a § 301a; nová přechodná ustanovení
366/2019 Sb.
(k 1.6.2020)
mění § 391 odst. 2
285/2020 Sb.
(k 30.7.2020)
mění; nová přechodná ustanovení (vyjma bodů 2 a 4)
285/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nabývají účinnosti body 2 a 4 přechodných ustanovení
248/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 209 odst. 1
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 109
330/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 47, § 53, § 191, § 219 a 363
363/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
358/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 47, § 53, § 54, § 55, § 191, § 198, § 217, § 219, § 309, § 363 a vkládá § 195a
432/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 158 odst. 4
167/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 103 odst. 1 písm. c)
281/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
281/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 77, § 92, § 303 a § 363
281/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 413/2023 Sb.
ruší § 93a a § 96 odst. 1 písm. a) bod 3 a mění § 363e
321/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 203 a § 203a
408/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 279, § 308, § 309, § 319, § 330, § 336; vkládá v části třinácté novou hlavu XI; nová přechodná ustanovení
408/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 319a - dosud neuvedeno
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 192 a § 303
413/2023 Sb.
(k 28.12.2023)
vkládá § 83a a § 90b; mění § 363
413/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 92
413/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
ruší § 92 odst. 6 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 1
Tento zákon
a)  upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,
b)  upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,
c)  zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) ,
d)  upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),
e)  upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění107) a některé sankce za jeho porušení.
§ 1a
(1)  Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména
a)  zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,
b)  uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce,
c)  spravedlivé odměňování zaměstnance,
d)  řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
e)  rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.
(2)  Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.
§ 2
(1)  Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
(2)  Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.
§ 3
Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy2) . Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
§ 4
Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.
§ 4a
(1)  Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné.
(2)  Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
(3)  Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.
(4)  Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.
§ 4b
(zrušen zák. č. 303/2013 Sb. k 1.1.2014)
§ 5
(1)  Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy.
(2)  Jestliže je veřejná funkce
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: