Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

223/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

  • A
  • A
č. 223/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 26. července 2022,
kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb. a vyhlášky č. 277/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:
„o) pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity,
p) rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.”.
2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu”.
3. V § 2 odst. 1 se písmeno y) zrušuje.
Dosavadní písmeno z) se označuje jako písmeno y).
4. V § 2 odst. 2 se písmena j) a k) zrušují.
Dosavadní písmena l) až w) se označují jako písmena j) až u).
5. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „na základě uzavřené smlouvy o uskladňování” zrušují.
6. V § 3 odst. 3 se slova „ , bod výrobny plynu” zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Bod výrobny plynu je přiřazen pouze do distribuční sítě nebo přepravní soustavy nebo k jiné výrobně plynu podle místa připojení.”.
7. V § 50 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) nevyužitou skladovací kapacitu.”.
8. V § 50 odst. 7 se slova „byla skladovací kapacita rezervována” nahrazují slovy „měl subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník právo skladovací kapacitu využívat”.
9. V § 50 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „nebo mezi stavovými účty subjektu zúčtování a stavovými účty banky, zahraniční banky nebo Správy státních hmotných rezerv”.
10. V § 51 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pokud je nabízena dodatečná skladovací kapacita, její velikost nesmí překročit trojnásobek velikosti skladovací kapacity nabídnuté v aukci.”.
11. V § 53 odst. 3 se číslo „5” nahrazuje číslem „10”.
12. V § 54 odst. 5 se za číslo „3” vkládají slova „a 5”.
13. § 56 včetně nadpisu zní:
㤠56
Postup při rezervaci nevyužité skladovací kapacity
(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje nevyužitou skladovací kapacitu na principu elektronické aukce.
(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 48 hodin před začátkem elektronické aukce; § 54 odst. 2 se dále použije obdobně.
(3) Pro konání aukce se § 51 odst. 5, § 52, § 53 odst. 2 až 4 a 6 a § 54 odst. 6 použijí obdobně.
(4) Podmínky aukce jsou uvedeny
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: